De huurdersorganisatie Huurdersplatform Beter Wonen SHBW is teleurgesteld in de aandacht die politieke partijen in de Gemeenteraad hebben voor de positie van huurders. Met ca. 12.000 sociale huurwoningen vertegenwoordigen huurders ongeveer een derde van de Almelose bevolking. Niettemin blijkt iets meer dan de helft van de partijen in de raad in meer of mindere mate over de positie van huurders te hebben nagedacht.

De SHBW voert samen met de Huurders Advies Raad van St. Josef Almelo een beleid gericht op huurverlaging, duurzaamheid, wonen met zorg en verhoging van leefbaarheid. De politieke partijen in de Gemeenteraad zijn gevraagd naar hun standpunten over deze onderwerpen.

De partijen die hebben gereageerd zijn (in alfabetische volgorde): Almelo Centraal, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Leefbaar Almelo, Lokaal Almelo Samen, PVA en VVD. Van de andere partijen in de raad is geen reactie ontvangen.

De SHBW wilde weten:

1. Betaalbaarheid? Is het logisch dat huren standaard elk jaar worden verhoogd? Of is dit gewoon een vastgeroest mechanisme? Wordt het in een periode van goed nadenken over kosten niet eens tijd om te kijken waaróm elk jaar de huur standaard met de inflatie + een percentage wordt verhoogd? De stijgende kosten van gas, water, licht zijn ten slotte al direct voelbaar in de portemonnee van huurders. Het is daarnaast een niet uit te leggen automatisme dat de huurprijzen mogen worden verhoogd met ‘inflatie + 1% ‘ of meer. Niemand kan vertellen waar dat extra percentage voor nodig is, maar toch zit dat elke keer in de verhoging.

2. Hoe veilig en prettig wonen is het in de wijken in Almelo? Wat doen de corporaties en gemeente aan de leefbaarheid: in hoeverre heeft u in beeld wat de burgers in Almelo willen, in hoeverre wordt overlast door bijvoorbeeld drugs samen met de corporaties aangepakt? En, een steeds groter wordende uitdaging: doelgroepen met specifieke wensen of faciliteiten blijven steeds vaker in een woonwijk wonen. Denk aan ouderen, voor wie de woning moet worden aangepast, of aan mensen met een psychisch probleem.

3. Duurzaamheid: er ligt een grote uitdaging richting 2050. De hele woningvoorraad in Nederland moet dan energieneutraal zijn volgens het Parijs-akkoord. De woningbouwcorporaties maken plannen om dat in fasen te realiseren, maar in hoeverre staat dit onderwerp bij u op de politieke agenda? Helpt u woningbezitters om de doelen te bereiken, en trekt u samen met corporaties op om in wijken waar zowel huur- als koopwoningen staan, dit voor iedereen haalbaar te maken?

4. Wonen met zorg: zoals ook al aangehaald onder Leefbaarheid vraagt wonen steeds meer aandacht van zorgpartners. Er wordt van mensen gevraagd om steeds langer in hun woning te blijven wonen. Het idee dat iemand standaard na z’n 65ste in een bejaardenhuis gaat wonen, is ver achterhaald. Maar ouderen hebben wel vaak zorg en aanpassingen nodig. Maar ook andere deelnemers aan onze Almelose samenleving die psychische problemen hebben, ex-gedetineerd zijn, of inwoners met een niet-Westerse achtergrond: allemaal vragen ze hun eigen begeleiding en voorzieningen. Vaak wonen deze Almelo’ers in een sociale huurwoning: dat betekent dat zij afhankelijk zijn van de inzet en mogelijkheden van een corporatie. Hoe helpt u de corporaties in het bereiken van goed wonen met zorg?

Bij LEES VERDER treft u de reacties aan van de partijen die deze vragen hebben beantwoord. Het valt de SHBW tegen dat veel partijen de oplossing bij de landelijke politiek neerleggen, terwijl het ook een lokaal probleem is. Het gebrek aan denken in oplossingen is opvallend. Daarbij lijkt het belang van de huurdersdoelgroep geen prominente plek in te nemen bij de verkiezingen. Veel voorstellen worden algemeen gedaan, zonder de realisatie dat huurders hun eigen vraagstukken en problematiek hebben.

 

Almelo Centraal: Almelo Centraal richt zich niet in het bijzonder op huurders. Wel stellen ze dat het geen optie is om de huur te verhogen met een extra percentage zonder dat duidelijk is waar deze voor dient. Almelo Centraal ziet een taak voor de woningbouwcorporaties om in samenspraak met de gemeente een actieve, preventieve rol te spelen bij het voorkomen van schulden. De nadruk ligt hierbij op preventie.

CDA: Het CDA richt zich niet in het bijzonder op huurders in haar partijprogramma maar brengt een aantal algemene punten naar voren. Schulden kunnen worden voorkomen door mensen beter te informeren. Het onderwerp ‘schulden’ moet uit de taboesfeer worden gehaald. Er moet meer gebruik worden gemaakt van deskundigen en ervaringsdeskundigen om het probleem integraal aan te pakken. Er moet meer worden samengewerkt met sociale partners om passende en snellere zorg te bieden, bureaucratie te voorkomen en voorzieningen optimaal te gebruiken.

ChristenUnie: de ChristenUnie heeft een paragraaf gewijd aan woningbouwcorporaties. Zij wil dat de gemeente de woningbouwcorporaties de ruimte geeft om innovatief, vraaggericht en toekomstbestendig te bouwen. Dit moet worden omkaderd in de woonvisie. Hierbij moet aandacht zijn voor de duurzaamheidsdoelstellingen. Woningcorporaties hebben een blijvende taak met betrekking tot leefbaarheid. Dit moet worden georganiseerd voor én met de bewoners van Almelo. Schulden moeten zoveel mogelijk worden voorkomen onder regie van de gemeente en met inzet van partners, zoals woningbouwcorporaties en vrijwilligersorganisaties.

D66: besteedt geen aandacht aan huurders of woningbouwcorporaties. Een aantal algemeenheden die ook voor de woningbouw-sector gelden, zijn: nieuwe woningen krijgen niet meer standaard een gasaansluiting. Er moet snelle hulp komen bij schuldproblematiek. Bij de ontwikkeling van nieuwe woon- en leefplannen moet gezamenlijk gekeken worden naar veiligheid, onderhoud, openbare ruimte en duurzaamheid.

GroenLinks: GroenLinks heeft ruime aandacht voor huurders. Zij willen duidelijke afspraken van de gemeente met woningbouwcorporaties dat er voldoende betaalbare sociale huurwoningen worden gebouwd. Woningbouw en zorgverleners moeten samen optrekken als het gaat om geschikte woningen voor ouderen en mensen met een beperking. De jaarlijkse afspraken tussen gemeente en corporaties moeten worden aangescherpt. Vooral als het gaat om het energieneutraal maken van woningen. Huurders mogen niet financieel getroffen worden door verduurzamingsmaatregelen. De wijken in Almelo moeten zo gemengd mogelijk zijn. Gedifferentieerde woningbouw is daarbij van belang. En wijkbewoners moeten elkaar kunnen ontmoeten, in wijkcentra of elders.

Leefbaar Almelo: Leefbaar Almelo heeft als standpunt dat iedereen die dat wil, zo goedkoop mogelijk zou moeten kunnen wonen. Daardoor blijft er meer geld over voor andere primaire levensbehoeften. Zij zien graag dat er meer klein en goedkoop gebouwd gaat worden. Daarbij zouden alle woningen levensloopbestendig moeten worden gebouwd, zodat iemand zo lang mogelijk in de eigen woning kan blijven. Daarnaast moet er ruimte komen voor gemeenschappelijke gemengde woonvormen, waarbij basisvoorzieningen gedeeld kunnen worden. Dit vergroot de zorg, betrokkenheid en sociale contacten.

Lokaal Almelo Samen: Er is geen specifieke aandacht voor huurders in het partijprogramma. Wel staan lastenverlaging en veel aandacht voor de bouw van geschikte (eenvoudig aan te passen) woningen voor zowel senioren als jongeren hoog op de agenda.

PVA: De PVA wil dat er meer betaalbare en aangepaste woningen moeten komen, zodat ouderen en mensen met een beperking prettig kunnen wonen. Koopkracht is belangrijk, dus de gemeentelijke lasten mogen maximaal met de inflatie stijgen. Schuldhulpverlening moet snel kunnen worden gegeven. De gemeente moet actief wijzen op de mogelijkheden voor inkomensondersteuning vanuit gemeente en Rijk, zodat er niet alleen geld is voor eten en de vaste lasten.

VVD: De VVD heeft een aantal duidelijke standpunten met betrekking tot huurders. Zij zien Almelo niet alleen als een stad van koopwoningen en hoge huurprijzen. Almelo heeft juist een grote groep inwoners die in een lager huursegment in de woningmarkt zitten en (willen) blijven. Almelo werkt hard aan meer banen. Dat zijn ook banen tot en met modaal inkomen. De groep huurders voor sociale woningbouw zal hierdoor op korte en middellange termijn niet afnemen. De VVD Almelo wil het initiatief van de huurdersorganisaties om te streven naar huurverlaging dan ook ondersteunen. Een goede samenwerking tussen coöperatie, huurdersorganisatie, gemeente en Rijk zal cruciaal zijn om e.e.a. in gang te zetten. Niet alleen voor een mogelijke huurverlaging, maar ook bij het verduurzamen van (nieuwbouw)woningen en op (zorg)maat maken van woningen is deze samenwerking van groot belang. Almelo is niet alleen een stad om in te werken, maar ook een stad om prettig en betaalbaar in te wonen.