Beschikbaarheid van voldoende sociale huurwoningen in goede variatie en betaalbare huurprijzen blijven onverkort de twee focuspunten van de huurdersorganisaties van Almelo, de SHBW en HAR. Nadrukkelijk zij gesteld dat het hier niet om strijdpunten gaat – beide Almelose corporaties kenmerken zich door een warm sociaal beleid dat recht doet aan de maatschappelijke taak van woningbouwcorporaties. Huurdersorganisaties en corporaties ontmoeten elkaar regelmatig in een goede overlegsfeer, waarbij ook zaken als leefbaarheid en veiligheid aan de orde komen.

Een aspect in de volkshuisvesting van de afgelopen jaren is het adagium ‘levensloop bestendig wonen’. De achterliggende gedachte is zonder meer sympathiek: het mogelijk maken dat oudere mensen zo lang als mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen door woningaanpassingen. Het is het antwoord op het sluiten van de bejaardenhuizen van de vorige eeuw, een model dat in deze tijd niet meer passend werd geacht.

Waar niet bij is stilgestaan is een tweekoppig monster: vereenzaming en zorgkosten. Vooral in deze tijd van de coronacrisis blijkt hoe ver heel veel ouderen van de samenleving staan. Het toch al schaarse bezoek is teruggebracht tot nul. De medewerksters van zorginstellingen kunnen dit probleem niet oplossen: uit een werkconferentie van de SHBW in 2018 is gebleken dat deze mensen de helft van hun werktijd bezig zijn zich te verplaatsen van de ene naar de andere zorgbehoevende. Een gruwelijke  verkwisting van geld en zorgtijd!

Daar komt het punt ‘beschikbaarheid’ bij. Heel veel jonge mensen die zelfstandig willen wonen zijn gedwongen bij hun ouders onder dak te blijven omdat voor hen geen betaalbare woning beschikbaar is.

SHBW en HAR pleiten er daarom voor beide problemen te koppelen en te zoeken naar een gezamenlijke oplossing. Die zou gevonden kunnen worden in initiatieven op verschillende plaatsen in Nederland om complexen in  het leven te roepen voor huisvesting voor ouderen. Een bijzonder element daarbij is dat een deel van zo’n complex tegen een lagere huurprijs wordt verhuurd aan jongeren, die in ruil daarvoor een deel van hun vrije tijd besteden aan aandacht voor hun oudere medebewoners. Niet ter vervanging van de professionele zorg – die kan per complex vorm worden gegeven (eerste hulppost, spreekkamer verpleegkundige etc.). Het gaat vooral om aandacht en hulp bij boodschappen, internet en andere contacten.  

De ontwikkeling van de nieuwe woonvisie van Almelo biedt de kans zo’n project van inclusief wonen van de grond te krijgen in samenwerking met corporaties en zorginstellingen. In Enschede draait al het buurtproject De Posten dat met steun van o.m. de corporatie Domijn van de grond is gekomen. De steun van jonge vrijwilligers daar is verheugend groot, veel groter dan het afgesproken percentage vrije tijd..

De bejaardenhuizen uit de vorige eeuw hadden ongetwijfeld nadelen. Wat een project als hier voorgesteld tot stand kan brengen is een symbiose van oud en jong, levendigheid en verantwoorde, betaalbare zorg. Daar kan niemand, die nieuwe, out-of-the-box initiatieven durft te ontplooien, op tegen zijn. Laten we er op z’n minst over nadenken!