Tubantia 12 juni 2020

Na lang gesteggel heeft het kabinet besloten dat huurders van wie onterecht hun toeslag is stopgezet, toch in aanmerking komen voor compensatie. Het gaat om een groep Nederlanders die eenmalig te veel inkomen had, waarna hun verworven recht voorgoed werd afgepakt. Dat mag niet, oordeelde de Raad van State vorig jaar.

Toeslagen

 Het kabinet legt de wet na die uitspraak anders uit. Op aandringen van het CDA in de Tweede Kamer wordt het voor huurders die zijn gedupeerd mogelijk om tot vijf jaar terug hun toeslag op te vragen. De Belastingdienst beoordeelt hoeveel geld deze mensen nog krijgen.

Het is misschien een wat ingewikkelde kwestie, maar hier komt het op neer: alleen als de huur van je woning onder de sociale huurgrens ligt (737 euro in 2020), heb je mogelijk recht op huurtoeslag, afhankelijk van je inkomen of vermogen. Maar de huur stijgt elk jaar en dan kun je dus door die grens heen gaan. Voor de mensen die in zo’n huis wonen, geldt het ‘verworven recht’. Zij krijgen, als ze daar recht op hadden vanwege hun inkomen, ook na het passeren van de sociale huurgrens nog steeds huurtoeslag.

Flexwerkers

Maar dat verworven recht verdween als ze enkele maanden te veel inkomen hadden om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Niet alleen voor die maanden, maar ook daarna als hun inkomen weer terugviel. ,,Dat gebeurde geregeld”, legt Marcel Trip van de Woonbond uit. ,,Bijvoorbeeld als flexwerkers in een bepaald seizoen wat meer konden werken. Of als je een ontslagvergoeding had gekregen. Dat geld is bedoeld om een periode te overbruggen naar ander werk, maar zou er dus voor kunnen zorgen dat je als werkloze voorgoed je huurtoeslag kwijt was.”

De nieuwe uitleg van de wet betekent dat vanaf het jaar 2019 weer huurtoeslag kan worden aangevraagd door deze groep. Een aanvraag om een tegemoetkoming voor het berekeningsjaar 2019 kan tot 1 september 2020 via de Belastingdienst afdeling Toeslagen worden ingediend. Met betrekking tot eerdere jaren gaat de Belastingdienst op verzoek alles vanaf 2014 opnieuw beoordelen. Huishoudens die niet bekend zijn bij de Belastingdienst afdeling Toeslagen kunnen zich tot 1 januari 2021 melden.

De Woonbond is blij dat er nu ‘een stap in de juiste richting’ is gezet. ,,Maar het blijft een wrang systeem dat je je recht op huurtoeslag verliest op het moment dat je een hoge huur betaalt, ook zonder verworven recht. De gedachte erachter is dat mensen dan naar een goedkoper huis moeten verhuizen, maar dat kan niet zomaar. Het blijft dus zo dat tegen hen wordt gezegd dat ze inderdaad een laag inkomen hebben, maar dat hun huur te hoog is voor financiële steun.”

Het kabinet wil de WOZ-waarde minder zwaar mee laten tellen in het puntensysteem voor huurhuizen. Daardoor blijft de huur van een groter aantal huizen onder de huurgrens van 737 euro. De prijs is dan gereguleerd en bewoners kunnen huurtoeslag aanvragen. 

Het kabinet heeft een wetsvoorstel met die strekking gepubliceerd waarop burgers (huurders en verhuurders) tot 20 juli kunnen reageren. 

Het zogenoemde woningwaarderingsstelsel kent een puntensysteem. Een huis krijgt punten voor de oppervlakte, de energieprestatie, de voorzieningen van de woning en de WOZ-waarde. De WOZ-waarde is gebaseerd op vergelijkbare verkochte woningen.

Maximaal een derde

Omdat de huizenprijzen momenteel de pan uit rijzen, komen op sommige plekken in Nederland ook kleine huizen met weinig voorzieningen al boven de 737 euro uit op basis van het puntensysteem. De WOZ-waarde drukt een onbehoorlijk groot stempel, vindt het kabinet. De wetswijziging zorgt ervoor dat het aandeel van de WOZ nog maximaal voor een derde (33 procent) meetelt. 

Daardoor zouden méér woningen weer onder de 737 euro komen, waardoor huurders beter zijn beschermd. Als een huis volgens het puntensysteem namelijk boven dat bedrag komt, mag de verhuurder zelf kiezen hoeveel hij of zij vraagt (vrije sector). Er zijn voorbeelden uit Amsterdam waarbij de prijs dan ineens twee keer zo hoog werd, zo'n 1500 euro per maand. 

Na de zogenoemde internetconsultatie moeten de Tweede en Eerste Kamer nog instemmen met de wet.

 

Op grond van de Woningwet 2015 is de SHBW gesprekspartner van Gemeente en corporaties over de jaarlijks te sluiten Prestatieovereenkomst. Daarin wordt – kort gezegd - vastgelegd wat er het volgende jaar wordt gedaan aan volkshuisvesting. De basis van de volkshuisvesting is de gemeentelijke Woonvisie, en op dit moment is er een nieuwe Woonvisie in de maak. Ook hierbij is de SHBW betrokken. 

De inbreng van de SHBW – in nauwe samenwerking met de collega’s van St. Joseph Almelo, de HAR – gaat verder dan aandacht voor beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen. De corona-maatregelen hebben pijnlijk duidelijk gemaakt hoe verschrikkelijk eenzaamheid is, en die is er in ruime mate, ook in Almelo, ook zónder corona. Veel ouderen zitten thuis te vereenzamen, wachtend op de komst van een zorgverleenster die een afgepast aantal minuten aandacht en zorg kan geven. ‘Levensloopbestendig wonen’ klinkt mooi, maar moet geen ander woord worden voor gevangenis.

SHBW en HAR hebben daarom de suggestie gedaan om ‘oud en jong onder één dak’ te brengen, om zo het mes aan drie (!) kanten te laten snijden. Ons voorstel: bouw complexen van appartementen voor ouderen, maar biedt die ook te huur aan aan jonge mensen, die nu vaak tot in hun 30ste bij hun ouders moeten wonen omdat er voor hen geen woningen zijn. Biedt die woningen daarbij aan tegen een lagere huur – met de afspraak dat de jonge bevolking wat vrije tijd beschikbaar maakt voor omgang met de ouderen. Omgang – niet: professionele hulp. Die moet in handen blijven van de zorginstellingen, die in zo’n complex een ruimte moeten krijgen van waar zorgverleensters de daar wonende ouderen hulp en zorg kunnen bieden zodat ze niet langer vaak de helft van hun werktijd (!) doorbrengen met vervoer van de ene naar de andere oudere. Goedkoper en efficiënter – wie kan daar tegen zijn?

Het voorstel is opgenomen in het officiële ‘bod’ – de inbreng van de corporaties in het overleg over de Prestatieovereenkomst 2021. De betrokken wethouder Jan Martin van Rees heeft in het eerste ‘politieke beraad’ van de Gemeenteraad al laten weten open te staan voor alternatieve woonvormen. Het wordt dan ook de hoogste tijd het ‘virus van de eenzaamheid’ effectief te gaan bestrijden.
 
 

Vermelding Telegraaf 4 mei 2020

Telegraaf 04052020

Niet alleen de corporaties, ook de huurdersorganisaties en hun samenwerkingsverband de Woonbond zijn fel gekant tegen de zgn. verhuurdersheffing. Het argument van de rijksoverheid dat het een belasting is voor de corporaties houdt op geen enkele wijze stand: de enige bron van inkomsten van een corporatie zijn de huren die worden opgebracht door de bewoners van de sociale huurwoningen. Die woningen zijn bedoeld voor mensen die niet op andere wijze in hun woonbehoefte kunnen voorzien. De corporaties hebben dan ook een maatschappelijke taak – volkshuisvesting – voor minder draagkrachtigen. Maar juist die groep moet een speciale belasting opbrengen!

De corporaties hebben de plicht te zorgen voor voldoende, betaalbare huizen. De nadruk lijkt nu te liggen op ‘voldoende’, maar afschaffing van de verhuurdersheffing geeft ook ruimte voor huurverlaging. Dat is minder duur dan op het eerste gezicht lijkt: lagere huren betekent ook: minder huurtoeslag. Veel huurders, maar mogelijk niet iedereen, zullen een lagere huur kunnen krijgen – maar niemand zal er ook duurder door uit zijn.  

Ultieme poging afschaffen verhuurdersheffing:
‘Bouw woningen kan verdubbelen’

De verhuurdersheffing voor sociale huurwoningen moet snel worden afgeschaft, vinden woningcorporaties, de Vereniging Nederlandse Gemeentes en de Woonbond. Samen met de oppositie in de Tweede Kamer voeren ze de druk op, nu uit een onderzoek blijkt dat woningcorporaties hun productieniveau zouden kunnen verdubbelen zonder de belasting. ,,Maak er een crisismaatregel van”, zegt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer.

De linkse partijen in de Tweede Kamer doen een ultieme poging om met name de VVD om te praten, nu dankzij de coronamaatregelen wordt gevreesd voor een nieuwe crisis in de woningbouw. Het CDA is als een na grootste coalitiepartij wel te porren voor extra financiële steun aan corporaties. ,,De verhuurdersheffing heeft z’n langste tijd gehad”, zegt CDA-Kamerlid Erik Ronnes desgevraagd. Volgens hem moet minister Kajsa Ollongren haast maken met haar eigen onderzoek naar de ‘financiële slagkracht’ van corporaties.

Bescheiden lintjesregen in Almelo met vijf onderscheidingen waarvan één voor onze voorzitter.

Wim van der Elst

Wim van der Elst is word geridderd. Hij is een duizendpoot die zich voor veel organisaties in Almelo heeft ingezet en nog steeds op diverse fronten actief is. Zo is hij voorzitter van de Stichting Huurdersplatform Beter Wonen. In het verleden was hij praeses van de VVD Almelo, Energiek Almelo en hij leidde ook de Almelose afdeling van het midden- en kleinbedrijf (MKB).  Voor het Elisabethfonds spande hij zich in voor het verbeteren van de positie van psychiatrische patiënten. Van der Elst had in het verleden een belangrijke rol in de communicatie bij Urenco.

Namens het dagelijks bestuur: Wim "van harte gefeliciteerd" met deze onderscheiding.

CDA: Zorg dat corporaties extra huizen kunnen bouwen in coronacrisis.

Huizenbouw

Woningcorporaties moeten nú extra bouwprojecten beginnen om te voorkomen dat er straks te weinig huizen zijn als de coronacrisis voorbij is. Dat vindt regeringspartij CDA. Tijdens de economische crisis die volgde op de kredietcrisis van 2008 was een gebrek aan investeringen een van de redenen dat bouwvakkers hun banen verloren en Nederland nu met een gigantisch woningtekort kampt. 

De bouw heeft een aantal problemen die eigenlijk al speelden voordat het land grotendeels plat kwam te liggen. Door de stikstof- en PFAS-crisis lijkt het aantal bouwvergunningen niet boven de 50.000 huizen uit te komen in 2020, terwijl de doelstelling minstens 75.000 is. De coronamaatregelen maken het moeilijk om in tempo door te gaan met werken, ook omdat veel buitenlandse bouwvakkers zijn vertrokken naar hun thuisland. 

Uit een recent onderzoek van Capital Value onder de grotere woningcorporaties blijkt dat 89 procent van de corporaties de huidige nieuwbouwplannen niet uitstelt vanwege de coronacrisis. Daarnaast geeft 65 procent aan juist nu kansen te zien voor nieuwe opdrachten, zowel bij nieuwbouw als bestaande bouw. 

Een probleem is echter de uitgifte van vergunningen. Corporaties verwachten vertraging in de procedures. Ze vinden dat lokale overheden alles in het werk moeten stellen om in deze periode van thuiswerken te zorgen dat bouwprojecten snel worden goedgekeurd. ,,Als dat niet gebeurt, gaan we verder achterlopen op de vraag die er al naar woonruimte was”, zegt CDA-Kamerlid Erik Ronnes. ,,De bouw mag niet in een gat vallen. Daarom zeg ik tegen de minister: kijk of er nu mogelijkheden zijn voor de corporaties om een stapje extra te doen.”

Ook wil Ronnes dat minister Stientje van Veldhoven de mogelijkheid bekijkt om corporaties financieel te steunen als dat nodig is. Opvallend is dat hij de omstreden verhuurdersheffing noemt als mogelijk blok op de weg. Die kost de corporaties jaarlijks 2 miljard euro en is ze al jaren een doorn in het oog. ,,In het regeerakkoord is afgesproken dat die verhuurdersheffing deze kabinetsperiode blijft. Ik wil corona niet gebruiken om hem toch af te schaffen, maar als de heffing in de weg zit moet de minister er zeker naar kijken”, aldus Ronnes. 

Volgens het Kamerlid is het niet zo dat er geen geld is. ,,Er is al 1 miljard euro beschikbaar gesteld voor extra bouw van woningen door corporaties. Dat geld is nog niet op. Verder zijn vergunningverlening en het aanwijzen van bouwlocaties net zulke belangrijke voorwaarden. Mijn oproep is: breng corporaties in een positie zodat ze een extra stap kunnen zetten.”

Ook de koepel van woningorganisaties Aedes hamert erop dat corporaties moeten doorgaan met hun woningbouwplannen. ,,We hebben niet voor niets ingestemd met een protocol dat zorgt voor veiligheid op de bouwplaats”, zegt een woordvoerder. “Met de juiste maatregelen kunnen we doorgaan en dat is belangrijk. Corporaties kunnen als grote opdrachtgever de bouw stutten.” 

De SHBW deelt de zorg van Beter Wonen dat huurders in de (financiële) problemen kunnen komen door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Die gevolgen van die problemen kunnen zeer uiteen lopen, en de oplossingen daarom ook.

De directie van Beter Wonen en de SHBW hebben deze week een groot aantal mogelijkheden de revue laten passeren om huurders onder zoveel mogelijk omstandigheden van dienst te kunnen zijn. Maatwerk is daarbij het sleutelwoord.

Mocht het op u van toepassing zijn: aarzel daarom niet om contact op te nemen met het belteam van Beter Wonen op

(0546) 54 64 64

Samen uit de problemen komen is de allereerste bedoeling!

Beschikbaarheid van voldoende sociale huurwoningen in goede variatie en betaalbare huurprijzen blijven onverkort de twee focuspunten van de huurdersorganisaties van Almelo, de SHBW en HAR. Nadrukkelijk zij gesteld dat het hier niet om strijdpunten gaat – beide Almelose corporaties kenmerken zich door een warm sociaal beleid dat recht doet aan de maatschappelijke taak van woningbouwcorporaties. Huurdersorganisaties en corporaties ontmoeten elkaar regelmatig in een goede overlegsfeer, waarbij ook zaken als leefbaarheid en veiligheid aan de orde komen.

Een aspect in de volkshuisvesting van de afgelopen jaren is het adagium ‘levensloop bestendig wonen’. De achterliggende gedachte is zonder meer sympathiek: het mogelijk maken dat oudere mensen zo lang als mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen door woningaanpassingen. Het is het antwoord op het sluiten van de bejaardenhuizen van de vorige eeuw, een model dat in deze tijd niet meer passend werd geacht.

Waar niet bij is stilgestaan is een tweekoppig monster: vereenzaming en zorgkosten. Vooral in deze tijd van de coronacrisis blijkt hoe ver heel veel ouderen van de samenleving staan. Het toch al schaarse bezoek is teruggebracht tot nul. De medewerksters van zorginstellingen kunnen dit probleem niet oplossen: uit een werkconferentie van de SHBW in 2018 is gebleken dat deze mensen de helft van hun werktijd bezig zijn zich te verplaatsen van de ene naar de andere zorgbehoevende. Een gruwelijke  verkwisting van geld en zorgtijd!

Daar komt het punt ‘beschikbaarheid’ bij. Heel veel jonge mensen die zelfstandig willen wonen zijn gedwongen bij hun ouders onder dak te blijven omdat voor hen geen betaalbare woning beschikbaar is.

SHBW en HAR pleiten er daarom voor beide problemen te koppelen en te zoeken naar een gezamenlijke oplossing. Die zou gevonden kunnen worden in initiatieven op verschillende plaatsen in Nederland om complexen in  het leven te roepen voor huisvesting voor ouderen. Een bijzonder element daarbij is dat een deel van zo’n complex tegen een lagere huurprijs wordt verhuurd aan jongeren, die in ruil daarvoor een deel van hun vrije tijd besteden aan aandacht voor hun oudere medebewoners. Niet ter vervanging van de professionele zorg – die kan per complex vorm worden gegeven (eerste hulppost, spreekkamer verpleegkundige etc.). Het gaat vooral om aandacht en hulp bij boodschappen, internet en andere contacten.  

De ontwikkeling van de nieuwe woonvisie van Almelo biedt de kans zo’n project van inclusief wonen van de grond te krijgen in samenwerking met corporaties en zorginstellingen. In Enschede draait al het buurtproject De Posten dat met steun van o.m. de corporatie Domijn van de grond is gekomen. De steun van jonge vrijwilligers daar is verheugend groot, veel groter dan het afgesproken percentage vrije tijd..

De bejaardenhuizen uit de vorige eeuw hadden ongetwijfeld nadelen. Wat een project als hier voorgesteld tot stand kan brengen is een symbiose van oud en jong, levendigheid en verantwoorde, betaalbare zorg. Daar kan niemand, die nieuwe, out-of-the-box initiatieven durft te ontplooien, op tegen zijn. Laten we er op z’n minst over nadenken!

PERSBERICHT

De huurdersorganisatie van Beter Wonen, de Stichting Huurdersplatform Beter Wonen,  heeft vandaag in een brief aan de directie van de corporatie gepleit voor uitstel van enkele maanden van de komende reguliere huurverhoging.

‘De vrijheidsbeperkende maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus hebben  vaak ingrijpende (inkomens)gevolgen voor huurders van Beter Wonen. Het betreft dan vooral huurders die een kleine onderneming leiden en die hun activiteiten fors zien verminderen. Ook hun werknemers – eveneens vaak huurder van Beter Wonen – zien door de huidige omstandigheden hun inkomen dalen.

Beter Wonen zou de huurders een duwtje in de rug kunnen geven door de komende huurprijsaanpassing enige tijd uit te stellen. Het bestuur van de SHBW realiseert zich terdege dat dit een financieel offer vraagt van de corporatie, maar bijzondere tijden nopen vaak tot bijzondere maatregelen. Een uitstel van enkele maanden van bepaalde investeringen zal bijvoorbeeld niet van dramatische invloed zijn op de staat van het BW-bezit, maar op dit moment enig lucht kunnen brengen in de financiële zorgen van huurders.’

De SHBW wijst er tevens op dat huurverhogingen in Duitsland en Frankrijk momenteel eveneens van de baan zijn om huurders niet verder in moeilijkheden te brengen.

Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus is de SHBW genoodzaakt al haar overleggen van de komende periode te annuleren. We volgen hierin de richtlijnen van de RIVM.  Wel blijven wij als SHBW ons inzetten voor onze huurders. Wij vergaderen telefonisch, mail en mocht het nodig zijn per Whatsapp. Dit geldt ook voor de geplande overleg vergaderingen met Beter Wonen. Voor u als huurder van Beter Wonen zijn wij bereikbaar per mail en werken wij vanaf huis.

Namens het dagelijks bestuur wensen wij u goede gezondheid en vooral Let Op Elkaar in deze moeilijke tijd.

 

 

D3A3ACB5 B9D4 4AE5 B3A9 C89C754C6AEA

 

Onze postbus is met ingang van 1 januari 2020 niet meer in gebruik. Wel kunt u uw brieven sturen naar onderstaand adres:

Klimopstraat 2a 7601 SH Almelo t.a.v. SHBW Almelo. of via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Binnenkort zal onze website worden aangepast.

 

postbus                    

 

 

SHBW logo                                             Logo Beter Wonen1

 

Beter Wonen wil regelmatiger en rechtstreeks praten met huurders. We willen meer meningen en ervaringen horen. Beter Wonen draagt zorg voor de woningen die zij verhuurt. Daarom willen we weten: doen wij dat goed of kan het beter? En wat kunnen wij nog meer doen?
 

Beter Wonen start daarom in het nieuwe jaar, mede op advies van de SHBW, met een Deelnemersraad van huurders (10 / 12 personen, 18+). De mensen die zich daarvoor opgeven komen, verspreid over het jaar, op een aantal avonden (woensdag- of donderdagavond) samen om over verschillende thema's van gedachten te wisselen. 

De thema's raken in principe alle huurders, er worden geen individuele onderwerpen besproken. Leden van de SHBW, Beter Wonen en ook de nieuwe leden van de Deelnemersraad kunnen een onderwerp/thema inbrengen. We delen onze ideeën, wisselen gedachten en ervaringen uit zodat uiteindelijk Beter Wonen nog betere beslissingen kan nemen. Beslissingen die goed zijn voor onze huurders en het beheer van onze woningen.

De start is rondom februari/maart 2020
Wij nodigen huurders via advertentie (Almelo's Weekblad en Hart van Almelo), persbericht, digitale nieuwsbrief en deze website uit zich

aan te melden bij Janine Verhoef. Email:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

GEWOON DOEN!

Die Deelnemersraad móét er komen!
 
Het bestuur van het Huurdersplatform Beter Wonen SHBW – de organisatie van alle huurders – dringt er al enige tijd bij de Directie van de corporatie op aan om zélf rechtstreeks met de huurders te overleggen. De SHBW wordt daarin belemmerd door het feit dat Beter Wonen de namen en adressen van de huurders niet mag afgeven op grond van de privacywetgeving. Dat maakt het werk van de SHBW als huurdersvertegenwoordiging bijna onmogelijk.
 
Er wordt nu gewerkt aan de vorming van een raad van huurders – de Deelnemersraad – die een aantal malen per jaar bijeenkomt om een mening te geven over alles wat met huren en wonen te maken heeft.
 
Als lid van de raad krijgt u daar een vrijwilligersvergoeding voor, om te laten blijken dat mening iets waard is. Daar tegenover staat dan we dan ook mogen verwachten dat u actief meedenkt en uw mening geeft over de onderwerpen die ter sprake komen. Hoe kunnen we de leefbaarheid in uw wijk verbeteren, hoe zit het met de jaarlijkse huuraanpassing, wat betekent verduurzamen – álles kan ter sprake komen. En alles gaat in een informele sfeer, met een hapje en een drankje.
 
Wij, als bestuur van de SHBW, zijn ook bij de bijeenkomsten, want als ‘wettelijk vertegenwoordiger’ van de huurders telt uw mening ook en vooral voor ons. We horen dus graag wat u van diverse zaken vindt, zodat we dat in later overleg met de Directie en de Gemeente Almelo naar voren kunnen brengen.
 
Het is niet eenvoudig vrijwilligers te vinden voor bestuursfuncties. Daarom maken we het ook niet te formeel, met benoemingen voor een paar jaar en zo, maar net zolang u het leuk vindt om mee te doen. Het moeten levendige bijeenkomsten worden, van zo’n anderhalf uur, en korter als dat kan en langer als het nodig is. Niet te strak in de regels, want het gaat om het resultaat: uw mening.
 
Het gaat over uw huis, uw straat, uw wijk.
 
Daar wil je toch bij zijn?!
 
Bestuur Stichting Huurderplatform Beter Wonen SHBW Wim van der Elst, Mirjam de Groot, Wout Moelard

Marjan Netters