Beschikbaarheid van voldoende sociale huurwoningen in goede variatie en betaalbare huurprijzen blijven onverkort de twee focuspunten van de huurdersorganisaties van Almelo, de SHBW en HAR. Nadrukkelijk zij gesteld dat het hier niet om strijdpunten gaat – beide Almelose corporaties kenmerken zich door een warm sociaal beleid dat recht doet aan de maatschappelijke taak van woningbouwcorporaties. Huurdersorganisaties en corporaties ontmoeten elkaar regelmatig in een goede overlegsfeer, waarbij ook zaken als leefbaarheid en veiligheid aan de orde komen.

Een aspect in de volkshuisvesting van de afgelopen jaren is het adagium ‘levensloop bestendig wonen’. De achterliggende gedachte is zonder meer sympathiek: het mogelijk maken dat oudere mensen zo lang als mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen door woningaanpassingen. Het is het antwoord op het sluiten van de bejaardenhuizen van de vorige eeuw, een model dat in deze tijd niet meer passend werd geacht.

Waar niet bij is stilgestaan is een tweekoppig monster: vereenzaming en zorgkosten. Vooral in deze tijd van de coronacrisis blijkt hoe ver heel veel ouderen van de samenleving staan. Het toch al schaarse bezoek is teruggebracht tot nul. De medewerksters van zorginstellingen kunnen dit probleem niet oplossen: uit een werkconferentie van de SHBW in 2018 is gebleken dat deze mensen de helft van hun werktijd bezig zijn zich te verplaatsen van de ene naar de andere zorgbehoevende. Een gruwelijke  verkwisting van geld en zorgtijd!

Daar komt het punt ‘beschikbaarheid’ bij. Heel veel jonge mensen die zelfstandig willen wonen zijn gedwongen bij hun ouders onder dak te blijven omdat voor hen geen betaalbare woning beschikbaar is.

SHBW en HAR pleiten er daarom voor beide problemen te koppelen en te zoeken naar een gezamenlijke oplossing. Die zou gevonden kunnen worden in initiatieven op verschillende plaatsen in Nederland om complexen in  het leven te roepen voor huisvesting voor ouderen. Een bijzonder element daarbij is dat een deel van zo’n complex tegen een lagere huurprijs wordt verhuurd aan jongeren, die in ruil daarvoor een deel van hun vrije tijd besteden aan aandacht voor hun oudere medebewoners. Niet ter vervanging van de professionele zorg – die kan per complex vorm worden gegeven (eerste hulppost, spreekkamer verpleegkundige etc.). Het gaat vooral om aandacht en hulp bij boodschappen, internet en andere contacten.  

De ontwikkeling van de nieuwe woonvisie van Almelo biedt de kans zo’n project van inclusief wonen van de grond te krijgen in samenwerking met corporaties en zorginstellingen. In Enschede draait al het buurtproject De Posten dat met steun van o.m. de corporatie Domijn van de grond is gekomen. De steun van jonge vrijwilligers daar is verheugend groot, veel groter dan het afgesproken percentage vrije tijd..

De bejaardenhuizen uit de vorige eeuw hadden ongetwijfeld nadelen. Wat een project als hier voorgesteld tot stand kan brengen is een symbiose van oud en jong, levendigheid en verantwoorde, betaalbare zorg. Daar kan niemand, die nieuwe, out-of-the-box initiatieven durft te ontplooien, op tegen zijn. Laten we er op z’n minst over nadenken!

PERSBERICHT

De huurdersorganisatie van Beter Wonen, de Stichting Huurdersplatform Beter Wonen,  heeft vandaag in een brief aan de directie van de corporatie gepleit voor uitstel van enkele maanden van de komende reguliere huurverhoging.

‘De vrijheidsbeperkende maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus hebben  vaak ingrijpende (inkomens)gevolgen voor huurders van Beter Wonen. Het betreft dan vooral huurders die een kleine onderneming leiden en die hun activiteiten fors zien verminderen. Ook hun werknemers – eveneens vaak huurder van Beter Wonen – zien door de huidige omstandigheden hun inkomen dalen.

Beter Wonen zou de huurders een duwtje in de rug kunnen geven door de komende huurprijsaanpassing enige tijd uit te stellen. Het bestuur van de SHBW realiseert zich terdege dat dit een financieel offer vraagt van de corporatie, maar bijzondere tijden nopen vaak tot bijzondere maatregelen. Een uitstel van enkele maanden van bepaalde investeringen zal bijvoorbeeld niet van dramatische invloed zijn op de staat van het BW-bezit, maar op dit moment enig lucht kunnen brengen in de financiële zorgen van huurders.’

De SHBW wijst er tevens op dat huurverhogingen in Duitsland en Frankrijk momenteel eveneens van de baan zijn om huurders niet verder in moeilijkheden te brengen.

Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus is de SHBW genoodzaakt al haar overleggen van de komende periode te annuleren. We volgen hierin de richtlijnen van de RIVM.  Wel blijven wij als SHBW ons inzetten voor onze huurders. Wij vergaderen telefonisch, mail en mocht het nodig zijn per Whatsapp. Dit geldt ook voor de geplande overleg vergaderingen met Beter Wonen. Voor u als huurder van Beter Wonen zijn wij bereikbaar per mail en werken wij vanaf huis.

Namens het dagelijks bestuur wensen wij u goede gezondheid en vooral Let Op Elkaar in deze moeilijke tijd.

 

 

D3A3ACB5 B9D4 4AE5 B3A9 C89C754C6AEA

 

Onze postbus is met ingang van 1 januari 2020 niet meer in gebruik. Wel kunt u uw brieven sturen naar onderstaand adres:

Klimopstraat 2a 7601 SH Almelo t.a.v. SHBW Almelo. of via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Binnenkort zal onze website worden aangepast.

 

postbus                    

 

 

SHBW logo                                             Logo Beter Wonen1

 

Beter Wonen wil regelmatiger en rechtstreeks praten met huurders. We willen meer meningen en ervaringen horen. Beter Wonen draagt zorg voor de woningen die zij verhuurt. Daarom willen we weten: doen wij dat goed of kan het beter? En wat kunnen wij nog meer doen?
 

Beter Wonen start daarom in het nieuwe jaar, mede op advies van de SHBW, met een Deelnemersraad van huurders (10 / 12 personen, 18+). De mensen die zich daarvoor opgeven komen, verspreid over het jaar, op een aantal avonden (woensdag- of donderdagavond) samen om over verschillende thema's van gedachten te wisselen. 

De thema's raken in principe alle huurders, er worden geen individuele onderwerpen besproken. Leden van de SHBW, Beter Wonen en ook de nieuwe leden van de Deelnemersraad kunnen een onderwerp/thema inbrengen. We delen onze ideeën, wisselen gedachten en ervaringen uit zodat uiteindelijk Beter Wonen nog betere beslissingen kan nemen. Beslissingen die goed zijn voor onze huurders en het beheer van onze woningen.

De start is rondom februari/maart 2020
Wij nodigen huurders via advertentie (Almelo's Weekblad en Hart van Almelo), persbericht, digitale nieuwsbrief en deze website uit zich

aan te melden bij Janine Verhoef. Email:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

GEWOON DOEN!

Die Deelnemersraad móét er komen!
 
Het bestuur van het Huurdersplatform Beter Wonen SHBW – de organisatie van alle huurders – dringt er al enige tijd bij de Directie van de corporatie op aan om zélf rechtstreeks met de huurders te overleggen. De SHBW wordt daarin belemmerd door het feit dat Beter Wonen de namen en adressen van de huurders niet mag afgeven op grond van de privacywetgeving. Dat maakt het werk van de SHBW als huurdersvertegenwoordiging bijna onmogelijk.
 
Er wordt nu gewerkt aan de vorming van een raad van huurders – de Deelnemersraad – die een aantal malen per jaar bijeenkomt om een mening te geven over alles wat met huren en wonen te maken heeft.
 
Als lid van de raad krijgt u daar een vrijwilligersvergoeding voor, om te laten blijken dat mening iets waard is. Daar tegenover staat dan we dan ook mogen verwachten dat u actief meedenkt en uw mening geeft over de onderwerpen die ter sprake komen. Hoe kunnen we de leefbaarheid in uw wijk verbeteren, hoe zit het met de jaarlijkse huuraanpassing, wat betekent verduurzamen – álles kan ter sprake komen. En alles gaat in een informele sfeer, met een hapje en een drankje.
 
Wij, als bestuur van de SHBW, zijn ook bij de bijeenkomsten, want als ‘wettelijk vertegenwoordiger’ van de huurders telt uw mening ook en vooral voor ons. We horen dus graag wat u van diverse zaken vindt, zodat we dat in later overleg met de Directie en de Gemeente Almelo naar voren kunnen brengen.
 
Het is niet eenvoudig vrijwilligers te vinden voor bestuursfuncties. Daarom maken we het ook niet te formeel, met benoemingen voor een paar jaar en zo, maar net zolang u het leuk vindt om mee te doen. Het moeten levendige bijeenkomsten worden, van zo’n anderhalf uur, en korter als dat kan en langer als het nodig is. Niet te strak in de regels, want het gaat om het resultaat: uw mening.
 
Het gaat over uw huis, uw straat, uw wijk.
 
Daar wil je toch bij zijn?!
 
Bestuur Stichting Huurderplatform Beter Wonen SHBW Wim van der Elst, Mirjam de Groot, Wout Moelard

Marjan Netters

Wat zijn woonlasten en hoeveel betaalt u daaraan? Hoe kunt u besparen op woonkosten en andere kosten? In de Woonkostenkrant vindt u veel nuttige informatie en handige tips. Onder andere over het voorkomen van geldproblemen.

In de weken van 18 november t/m 29 november 2019 laat Beter Wonen de Woonkostenkrant bij al haar huurders bezorgen.

Wilt u het al lezen dan kunt u op onderstaande link klikken of bezoek de website van Beter Wonen: www.beterwonen.nl laatste nieuws.

       https://nestas.nl/portals/1/flipbook/2019-Woonkostenkrant/001%20Beter%20Wonen%20Almelo/index.html

Woning branden BW

 

Persbericht  Woonbond

3 oktober 2019

Ruim 180 woningcorporaties laten vandaag weten in bezwaar te gaan tegen de verhuurderheffing. Deze heffing, die betaald wordt over de waarde van sociale huurwoningen, zorgt ervoor dat corporaties onvoldoende kunnen investeren in nieuwbouw, verduurzaming en het betaalbaar houden van huurprijzen. Dit jaar betalen corporaties gezamenlijk zo' n 1,7 miljard euro aan verhuurderheffing. De Woonbond steunt de actie van de corporaties tegen de verhuurderheffing.

De ingediende bezwaren vallen samen met de actie #ikwileenhuis. De afgelopen weken hebben woningcorporaties samen met de Woonbond aandacht gevraagd voor de wooncrisis. Met de website wooncrisis.nl en #ikwileenhuis zijn tal van verhalen gedeeld van mensen die vastlopen op de woningmarkt door het tekort aan betaalbare huurwoningen.

Woonbonddirecteur Paulus Jansen: 'Het is volstrekt onverantwoord om deze heffing in stand te houden terwijl we midden in een wooncrisis zitten. Huurders en woningzoekenden zijn uiteindelijk de dupe. Er is een tekort aan betaalbare huurwoningen, en de verhuurderheffing houdt dit in stand. Het is mooi dat zo veel corporaties hiertegen in actie komen en een bezwaar indienen.' Het gaat hier om een heffing die alleen sociale huurwoningen treft. Verhuurders van duurdere woningen betalen geen heffing. De heffing is in 2013 ingevoerd en loopt jaarlijks verder op. De heffing werd ingevoerd als tijdelijke extra belasting om de staatsschuld terug te dringen.

De woningcorporaties tekenen formeel bezwaar aan tegen de heffing omdat de heffing in strijd is met de Woningwet. Die stelt dat woningcorporaties hun middelen in moeten zetten in het belang van de volkshuisvesting.

 

 

25 juli 2019
Vestia-drama nog lang niet voorbij: vrees voor tweede saneringsronde
De ellende rond woningcorporatie Vestia is nog lang niet ten einde. Terwijl huurders klagen over slecht onderhoud van woningen, moeten andere corporaties mogelijk honderden miljoenen euro’s bijleggen om Vestia overeind te houden. Doordat Vestia de hand op de knip moet houden, zijn er klachten over het onderhoud Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt In een nieuw rapport slaat de Autoriteit Woningcorporaties alarm over de financiële buffers van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Dat fonds heeft mogelijk niet genoeg geld in kas om extra verliezen van Vestia op te vangen. In dat geval moeten andere corporaties de portemonnee trekken om Vestia niet failliet te laten gaan. ,,Een rekening die waarschijnlijk oploopt tot honderden miljoenen euro’s’’, zegt hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer van TU Delft. Hij maakt zich zorgen over de financiële situatie van Vestia. ,,De aanhoudende lage rente zorgt ervoor dat Vestia grote moeite heeft om uit het dal te klimmen.’’ Derivatendebacle De Rotterdamse corporatie ging in 2012 bijna kopje onder nadat medewerkers astronomische bedragen hadden uitgegeven aan ingewikkelde renteverzekeringen. Op dat moment was Vestia de grootste woningcorporatie van Nederland, met zo’n 90.000 huurhuizen. Omdat de rente in de jaren daarvoor hoog was, verdiende Vestia bakken met geld aan de verzekeringen. Maar toen de rente na de financiële crisis begon te dalen, stapelden de verliezen zich op. Uiteindelijk moest de sociale huursector in 2012 meer dan twee miljard euro neertellen om veel van de dubieuze verzekeringen, ook wel rentederivaten genoemd, af te kopen en om te zetten in langlopende leningen.
Ook betalen alle corporaties tot op de dag van vandaag een toeslag voor de schuldsanering waarin Vestia nog altijd zit.
Lage rente
De sanering die nu gaande is, wordt over de ruggen van huurders uitgevoerd
Peter Boelhouwer
Voor die sanering van Vestia, die officieel nog tot 2021 loopt, betaalt de sociale huursector 675 miljoen euro. Volgens hoogleraar Boelhouwer is de kans groot dat een tweede saneringsronde noodzakelijk is. ,,De rente blijft voorlopig laag, is de verwachting. Dat is nadelig voor Vestia, omdat zij daardoor hogere boetes moeten betalen om langlopende leningen af te lossen. Niet aflossen is slimmer, maar daardoor blijft de schuldenlast enorm.’’ De Rotterdamse oud-wethouder Hamit Karakus constateerde begin deze maand dat Vestia ‘niet volledig financieel hersteld’ is. Karakus onderzocht in opdracht van minister Ollongren (Wonen) de problemen bij Vestia. In reactie op het nieuwe rapport van de Autoriteit Woningcorporaties laat Ollongren weten dat het kabinet zich bewust is van de ‘onzekerheden’ rond de ‘grote schuldenlast’ van Vestia. Schikking Op dit moment werkt Vestia aan een nieuw verbeterplan. Dat wordt in oktober verwacht. Dan moet ook duidelijk worden of de corporatie extra geld gaat vragen. Eerder deze maand was er wel een meevaller voor de woningcorporatie: Vestia krijgt 175 miljoen euro van Deutsche Bank. Die bank werkte, net als veel andere banken, mee aan het verstrekken van de risicovolle rentederivaten. Na een jarenlang juridisch steekspel besloot Deutsche Bank om de fraudezaak te schikken. De huurders van Vestia zitten nog altijd met de gebakken peren. ,,Doordat Vestia de hand op de knip moet houden, zijn er klachten over het onderhoud’’, zegt Boelhouwer. Voor extra investeringen in bijvoorbeeld duurzaamheid is amper geld.
,,De sanering die nu gaande is, wordt over de ruggen van huurders uitgevoerd. Dat is een slechte zaak, want de huurders hebben deze ellende niet veroorzaakt.’’
Erik Staal, voormalig topman bij Vestia, verscheen in 2014 voor de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. Vorig jaar werd hij ervan verdacht 2,2 miljoen euro te hebben weggesluisd uit een stichting die voor sociale huisvesting in Zuid-Afrika zou zorgen. © ANP

   SHBW logo                                          Waar is de SHBW voor U mee bezig?

 Almelo, 5 juli 2019

Mirjam de Groot, penningmeester van de Stichting Huurdersplatform Beter Wonen, heeft donderdag 4 juli op de Vrijwilligersdag van Beter Wonen een overzicht gegeven van de acties die de huurdersorganisatie op dit moment voert. Hieronder de tekst van haar toespraak:

De stichting Huurdersplatform Beter Wonen SHBW vertegenwoordigt de huurders in het beleidsoverleg met de directie, en aan dat overleg gaat, naar verwachting dit jaar een belangrijk element worden toegevoegd. Beter Wonen en SHBW zijn in gesprek over de oprichting van een raad van betrokken huurders, die moeten voortkomen uit alle wijken van de stad zodat we een goed gemiddelde van onze huurder hebben. Met die raad zal regelmatig overleg plaatsvinden over allerlei thema’s waar Beter Wonen mee bezig is. Wij als SHBW bestuur zitten daarbij om uw mening aan te horen, zodat we onze adviezen aan de Directie mede daarop kunnen baseren. Op deze wijze zal de ‘stem van de huurder’ gestructureerd en dus beter kunnen worden gehoord.

Deze raad is beslist géén klachteninstantie – daar zijn andere wegen voor. Het gaat om volkshuisvestelijke thema’s en dat betekent dat er wel iets van U wordt gevraagd: inzicht in de beleidszaken, inzicht in het werk en de positie van een corporatie. Het gaat veel verder dan de schoonmaak of het portieklicht dat niet brandt. Uw adviezen hebben waarde, en die waarde zal Beter Wonen tot uitdrukking brengen in een vorm van een waardering. Maar opnieuw: dan mag er ook iets van u worden geëist.

Mocht u nu al denken: dat is iets voor mij – aarzel niet om dat bij Peter van der Hout te melden. Dan bent u niet onmiddellijk aangenomen – het gaat tenslotte om een evenwichtige verdeling van de leden over de wijken – maar het is prettig om nu al belangstelling van uw kant te vernemen. U wordt de komende weken en maanden nader geïnformeerd.

Als huurdersorganisatie is de SHBW ook aanwezig bij de gesprekken van de corporaties en de gemeente Almelo over de zgn. Prestatieovereenkomst. Daarin staat wat gemeente en corporaties het volgend jaar gaan doen, met uitzicht op het beleid van de vier jaar daarna. Volgend jaar zal dat sterk in het teken staan van de ontwikkeling door de gemeente van een nieuwe woonvisie – de basis van het volkshuisvestingsbeleid.

Samen met de collega’s van St. Joseph, de Huurders Advies Raad, hebben we aan de gemeente voorgesteld om in die woonvisie aandacht te geven aan twee voorname zaken:

1 zorg voor ouderen en
2 vereenzaming.

Ons voorstel is een vorm van huisvesting mogelijk te maken waarbij ouderen en jongeren onder één dak wonen. De jongeren krijgen in dat concept woonruimte tegen een lagere huurprijs, in ruil voor een aantal uren vrijwilligerswerk voor hun oudere medebewoners. Omdat die ouderen dicht bij elkaar wonen kan ook zorg efficiënter worden verleend, want nu zitten de wijkverpleegsters vaak een halve werkdag in hun auto.

Dit concept wordt al elders in het land, en ook in Twente, met succes toegepast en Almelo hoort daar niet bij achter te blijven. Vereenzaming en zorgverlening zijn geweldig belangrijke onderwerpen!  

Ook samen met de HAR hebben we blijvend aandacht gevraagd voor de schuldenproblematiek onder huurders. Het inmiddels in gang gezette beleid tot hulp aan mensen met schulden juichen wij toe. Maar het is hoe dan ook belangrijker om te voorkómen dat mensen schulden krijgen. Daarom hebben wij een paar maanden geleden aandacht gevraagd voor een organisatie als de Voorzieningenwijzer, die elders in het land – Enschede bijvoorbeeld – significante resultaten bereikt door een efficiënte samenwerking tussen Gemeente, Corporatie en huurdersorganisatie. Ondersteuning van de Gemeente Almelo aan schuldvoorkóming blijven wij van het grootste belang vinden en we hebben dan ook met klem gevraagd dit in beleid te vertalen.

Het is u bekend dat de corporaties aan de slag zijn gegaan met de verduurzaming van de woningen. Dat kost enorm veel geld. De SHBW, ondersteund door de HAR, heeft de directies van beide corporaties uitgenodigd gebruik te maken van een constructie die de Provincie Overijssel mogelijk maakt. Die komt erop neer dat huizen kunnen worden verduurzaamd zonder inzet van eigen vermogen, met de garantie dat de voorspelde voordelen worden waargemaakt. Daarmee zouden de woonlasten voor huurders niet hoeven te stijgen. Dat is het in een notendop, en er zal ongetwijfeld nog veel aan vast zitten, maar het eerste gezamenlijk overleg over deze aanpak staat al op de agenda en we hopen en verwachten dat het resultaat zal zijn waar we op hopen.

Tot slot: we hebben een paar weken geleden kennis genomen van het besluit van Peter van der Hout om Beter Wonen te gaan verlaten. De Raad van Commissarissen heeft een kandidaat-opvolger op het oog met wie het bestuur van de SHBW inmiddels kennis heeft gemaakt. Dat was een préttige kennismaking, en we hebben later vernomen dat dat wederzijds was. We hebben dus een goede verwachting dat we de goede samenwerking met de directie van Beter Wonen op dezelfde voet als nu kunnen voortzetten. De procedure is nog gaande, dus dit is alles dat ik er op dit moment van mag zeggen.

De SHBW heeft het er druk mee, maar we doen het graag want het is leuk werk. Niettemin zien we uit naar een goede ondersteuning van de op te richten raad van betrokken huurders, en wie weet zien we elkaar daar weer.